2020

BRA finansinių ataskaitų rinkinys 2020m. I ketvirtis

BRA biudžeto vykdymo ataskaita 2020m. I ketvirtis

BRA Forma Nr.1 2020m. I ketvirtis

BRA Forma Nr.4 2020m. I ketvirtis

2019

1. BRA Aiškinamasis raštas 2019 metai

2. BRA Metinis balansas 2019m.

3. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu IV ketvirtis

4. Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. Gruodžio 31 d. ataskaita IV ketvirtis

5. BRA Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketvirtis

6. Veiklos rezultatų ataskaita

7. 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

8. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

9. Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

10. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

11. Didžioji knyga (bandomasis balansas)

12. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

13. 2019 m. kovo mėn. 31d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

14. 2019m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

2018

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. Finansinių ataskaitų

BRA 2018 m finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaitos 2018 metai IV ketvirtis

Metinė ataskaita Nr.1

Metinė ataskaita Nr.2

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita. Forma Nr. 4

Finansinės būklės ataskaitos 2018 metai III ketvirtis

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaitos 2018 metai II ketvirtis

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis Nr. 2
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis Nr. 2
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaitos 2018 metai I ketvirtis

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis Nr. 1
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis Nr. 1
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

2017

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų. 2018 m. kovo 15 d.
Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas. 1. Bendroji informacija
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
P2 Informacija pagal segmentus. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
P3 Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
P4 Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
P8 Atsargos. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
P9 Išankstiniai mokėjimai. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
P10 Gautinos sumos. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
P12 Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumų likučiai
P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
P21 Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
P24 Finansinės rizikos valdymas. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 metai

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 10
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 10
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 10-SB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m.gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 10-ĮM SPEC
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 36
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 35
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 34
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 33
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 32
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 29
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 28
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 27
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. 26

Finansinės būklės ataskaitos 2017 metai III ketvirtis

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 metai III ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7-VIP
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7-ĮM SPEC
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7-SB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 7-MK
Biudžeto sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos Nr. 16–Nr. 23
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 3

Finansinės būklės ataskaitos 2017 metai II ketvirtis

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 metai II ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 1
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 2
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 3
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 4
Biudžeto sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaitos aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m.birželio 30 d. ataskaitos Nr. 6–Nr. 15
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 2

Finansinės būklės ataskaitos 2017 metai I ketvirtis

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 metai I ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 1
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 2
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 3
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 4
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaitos Nr. 1–Nr. 5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 1

2016

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys


Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Bendroji informacija
Finansinės būkles ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita ataskaita
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Atsargų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Kitos pagrindinės veiklos pajamos
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Informacija apie įsipareigojimų dalį
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytus veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumų likučiai
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

 

Skip to content