Atnaujinta:   2024-5-20

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje tvarkos aprašas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mobiliųjų telefonų naudojimo mokykloje ir jos teritorijoje tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarkos aprašas

Reagavimo į smurtą ir patyčias mokantis nuotoliniu būdu Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje tvarka

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Kauno Beranardo Brazdžionio mokyklos bendruomenės etikos kodeksas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Dėl Kauno miesto Savivaldybės tarybos 2019 m. Spalio 15 d. Sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. Birželio 27 d. sprendimo nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Vaikų ugdymo ir priežiūros organizavimo tvarka  ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 2020-08-25

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje taisyklės

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas. 2017 m.

Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas. 2017 m.

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje tvarkos aprašas. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. 2017 m.

 

 

 

Skip to content