Atnaujinta:   2023-9-22

Partizanų g. 22
Radvilėnų pl.7
Partizanų g. 22

Specialusis pedagogas, logopedas

Specialiojo pedagogo veikla:
• Atlieka pedagoginį vertinimą ugdytiniams, kurie patiriančia ugdymosi sunkumus.
• Padeda ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
• Konsultuoja mokytojus dėl ugdymo programų pritaikymo ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
• Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese.
• Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
Logopedo veikla:
• Įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, padeda juos įveikti.
• Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
• Numato palankiausius pagalbos teikimo ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus.
• Veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas.
• Konsultuoja mokyklos bendruomenę, mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos ir įveikimo klausimais.
• Kelia kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, kursuose, mokymuose, konferencijose. Taiko savo darbe logopedijos naujoves.

Logopedė Audronė Arcinavičienė

Specialiųjų ir logopedinių pratybų laikas

LogopedėKontaktaiPratybų laikas
Audronė Arcinavičienė tel. +370 603 15254Pirmadienis12.45 – 14.45
el. paštas audrone.arcinaviciene@brazdzionis.lt
Antradienis12.45 – 15.45
114 kabinetasTrečiadienis12.45 – 14.45
Ketvirtadienis12.45 – 14.45


Specialioji pedagogė, logopedė Rasa Zėringienė

Specialiųjų ir logopedinių pratybų laikas

Specialioji pedagogė, logopedėKontaktaiPratybų laikas
Rasa Zėringienė tel. +370 603 15254Pirmadienis 8.15 – 13.45
15.00 – 16.00
el. paštas rasa.zeringiene@brazdzionis.com
Antradienis8.00 – 13.45
15.00 – 16.00
114 kabinetasTrečiadienis8.00 – 11.45
Ketvirtadienis8.00 – 13.45
Penktadienis 8.00 – 11.00


Logopedė Vaida Šaduikytė

LogopedėKontaktaiPratybų laikas
Vaida Šaduikytė
tel. +370 603 15254Antradienis15.00 – 17.00
el. paštas vaida.saduikyte@gmail.com
114 kabinetas
Trečiadienis8.00 – 11.30

Radvilėnų pl.7

Logopedė metodininkė

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, juos padeda įveikti.
  • Bendradarbiauja su mokytojais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, poreikius bei galimybes ir juos taiko.
  • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.
  • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines mokinių kalbos ugdymo įveikimo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
  • Konsultuoja mokyklos bendruomenę, mokinius, mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos ir įveikimo klausimais.

Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedė metodininkė Edita Čečkauskienė

Logopedė metodininkėKontaktai Pratybų laikas
Edita Čečkauskienėtel. +370 655 95280
El. paštas editaceckauskiene@gmail.com
Antradienis10.30 – 14.30
108 kabinetasTrečiadienis10.00 – 14.00
Ketvirtadienis11.00 – 14.00
Penktadienis11.00 – 13.30

Skip to content