Atnaujinta:   2023-1-10

Mokytojų metodinės grupės

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
Mokytojų metodinės grupės (Filialas Radvilėnų pl. 7)
Humanitarinių mokslų mokytojų metodinė grupė
Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė
Jungtinė dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros mokytojų metodinė grupė
Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Nariai:

Inga Dabrilaitė, pradinių klasių mokytoja;
Gitana Puzinovienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
Aušrelė Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Kristina Biknienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Lina Mikailienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Miglė Kilinkevičiūtė, pradinių klasių mokytoja;
Daiva Zbarauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Mokytojų metodinės grupės (Filialas Radvilėnų pl. 7)

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Danutė Giržadienė , metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Nariai:

Daiva Ragauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Lina Kavaliauskienė, pradinių klasių  vyr. mokytoja;

Jūratė Čiupailienė, pradinių klasių  vyr. mokytoja;

Lina Pipinienė, pradinių klasių vyresn. mokytoja;

Lina Galinienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja

PAGRINDINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Sonata Dulinskienė, metodinės grupės pirmininkė, anglų k. vyr. mokytoja

Nariai:

Marytė Ališauskienė, chemijos vyresn. mokytoja;

Rasa Baltraitienė, fizinio ugdymo mokytoja;

Asta Čibirienė, technologijų mokytoja metodininkė;

Rimvydas Ambrulis,  technologijų mokytoja metodininkas;

Daiva Dumbliauskė, vokiečių k. mokytoja metodininkė ;

Diana Miliukevičienė, geografijos vyresn. mokytoja;

Bronius Kazlovskis, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;

Ramūnė Naginytė, matematikos vyresn. mokytoja;

Algimantas Ramanauskas , fizikos mokytojas metodininkas;

Rasa Rancienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Evaldas Ramanciuškas, istorijos mokytojas;

Rita Kijauskienė, muzikos mokytoja metodininkė;

Vitalija Paulaitienė, dailės vyresn. mokytoja;

Giedrius Miežanskas, tikybos mokytojas;

Regina Pralgauskienė, prancūzų k. mokytoja;

Nijolė Matušaitienė, rusų k. mokytoja;

Ingrida Titenienė, biologijos vyresn. mokytoja

Rūta Janušonienė, lietuvių k.mokytoja metodininkė

Kristina Budreikienė, anglų k. vyresn. mokytoja

 

Humanitarinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkė Inesa Ruplėnienė, anglų kalbos, istorijos vyresnioji mokytoja
Nariai:
Kristina Mickevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Rūta Janušonienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Rita Jurkšienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Sonata Dulinskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Aušra Spingytė, anglų kalbos mokytoja
Nijolė Matušaitienė, rusų kalbos  mokytoja
Daiva Dumbliauskė, vokiečių kalbos  mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Nariai:
Algimantas Ramanauskas, fizikos mokytojas metodininkas;

Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Marytė Ališauskienė, chemijos vyresnioji mokytoja;
Ingrida Titenienė, biologijos vyresnioji mokytoja;
Diana Miliukevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja;
Ingrida Valasevičienė, geografijos mokytoja metodininkė;
Jolita Stankevičienė, IT mokytoja metodininkė

Jungtinė dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas – Ingrida Siliūnienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Nariai:

Antanas Andriuškevičius, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas;
Sonata Keibienė , vyresnioji muzikos mokytoja;
Giedrius Miežanaskas,  dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas;
Laimutė Nagelienė, dailės mokytoja metodininkė;
Rasa Jazerskienė, technologijų vyresnioji mokytoja
Algirdas Sadauskas, technologijų vyresnysis mokytojas.

 

Darbo grupės specifiniams ugdymo klausimams spręsti

Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė - K. Mickevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pavaduotoja – D. Medekšaitė –Balčiūnienė
Sekretorė – A. Baranauskienė

Nariai:

D. Šabūnienė, socialinė pedagogė;
V. Giedraitienė, socialinė pedagogė;
J. Gavrilova, psichologė;
R. Valatienė, psichologė;
A. Arcinavičienė, logopedė;
E. Čečkauskienė, logopedė;
R. Zėringienė, specialioji pedagogė;
V. Zalevskaja, specialioji pedagogė;
M. Ališauskienė, chemijos mokytoja;
L. Kavaliauskienė, pradinio ugdymo mokytoja;
D. Karčiauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
L. Ruzgienė, mokytojo padėjėja.

VGK  narių pasiskirstymas atsakomybėmis mokykloje:

Audronė Arcinavičienė, Edita Čečkausienė, Rasa Zėringienė, Valdonė Zalevskaja, Lina Ruzgienė – švietimo pagalba;
Jekaterina Gavrilova, Regina Valaitienė, – socialinis ir emocinis ugdymas, krizių valdymas;
Dovilė Karčiauskienė - psichoaktyviųjų medžiagų prevencija;
Lina Kavaliauskienė, Marytė Ališauskienė – mokyklos vidaus tvarkos taisyklių laikymasis;
Daiva Šabūnienė, Vilma Giedraitienė – lankomumo kontrolė, smurto ir patyčių prevencija.

Įsakymas „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo“

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Darbo grupės aktualiems valdymo klausimams spręsti

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Darbo grupės koordinatorė – Danguolė Deobald, mokyklos direktorė
Nariai:

Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Rita Jurkšienė, lietuvių k. mokytoja;
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos mokytoja;
Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja;
Jekaterina Gavrilova, psichologė.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimo mokykloje 2022-2023 m.m. koordinacinis komitetas

Koordinacinis komitetas
Koordinacinis komitetas

Koordinatorė – Rosvita Sanspreiškienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Sekretorė – Aušra Spingytė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

MSG vadovai:

Rita Jurkšienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Lina Brazienė, tikybos mokytoja metodininkė;

Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Valerija Streckienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Raimonda Adomavičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Aistė Vasiliauskienė, bibliotekininkė;

Daiva Ragauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Marytė Ališauskienė, etikos, chemijos mokytoja;

Ingrida Titenienė, biologijos vyresnioji mokytoja;

Violeta Pocienė, tėvų atstovė;

Lilija Dovainienė, tėvų atstovė;

Motiejus Varnauskas, 7a klasės mokinys;

Mokyklos iniciatyvinė grupė

Mokyklos iniciatyvinė grupė
Mokyklos iniciatyvinė grupė

Grupės pirmininkė – Aušrelė Gicevičienė, matematikos mokytoja
Nariai:

Kristina Mickevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimonda Adomavičienė, pradinių klasių mokytoja;
Janina Kaniauskienė, anglų kalbos mokytoja;
Ingrida Siliūnienė, fizinio ugdymo mokytoja;
Laimutė Nagelienė, dailės mokytoja;
Audronė Arcinavičienė, logopedė-spec. pedagogė;
Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė.

Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis
Darbo tarybos sudėtis

Pirmininkė – Daiva Šabūnienė, socialinė pedagogė
Sekretorė - Rita Jurkšienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Nariai:
Mindaugas Bučelis, IT specialistas;
Rita Jurkšienė;
Biknienė Kristina, pradinių klasių mokytoja;
Tatjana Bakienė, budėtoja

 

 

Atestacinė komisija

Atestacinės komisijos sudėtis
Atestacinės komisijos sudėtis

Danguolė Deobald, direktorė - pirmininkė
Raminta Žvirblytė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Nariai: Kristina Biknienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Danutė Giržadienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Raimonda Jančiauskienė, Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Edita Mikelionienė, Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė