PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

(išrašas iš ugdymo plano)

1. 2016–2017 mokslo metų mokyklos ugdymo planas reglamentuoja mokyklos pradinio, pagrindinio ir individualizuoto ugdymo programų bei neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. Mokyklos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2015–2017 metų bendruoju pradinio ugdymo programos ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459 ir 2015 – 2017 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457.

2. Mokyklos ugdymo plano 2016–2017 m. m. kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės – mokytojų, mokinių ir jų tėvų – susitarimais ir demokratinėmis nuostatomis bei atsižvelgiant į mokyklai skirtas Mokinio krepšelio lėšas.

3. Ugdymo plano tikslai:

3.1. įgyvendinti pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programas, akcentuojant mokinių kompetencijų ugdymą, dalykinę integraciją, ugdymo diferencijavimą ir individualizavimą;
3.2. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo (si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

4. Ugdymo plano uždaviniai:

4.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti;
4.2. kryptingai planuojant ugdymo procesą mokykloje atsižvelgti į mokinių mokymosi poreikius;
4.3. numatyti gaires kuriant palankią mokymuisi aplinką.

5. Pagrindinės Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro 2016–2017 m. m. ugdymo plano sąvokos:

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais.
Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.
Laikinoji grupė – mokinių grupė, sudaryta dalykui diferencijuotai mokytis ar/ir mokymosi pagalbai teikti.
Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinių žinioms, gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.
Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.
Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

I. Ugdymo proceso organizavimo trukmė

6. 2013–2017 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai konkrečiai amžiaus grupei:

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
pradžia pabaiga
5 2016-09-01 2017-05-30 32
6–8 2016-09-01 2017-06-02 34
10 2016-09-01 2017-06-02 34

 

7. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

8. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma; pamokos trukmė: 6-8, 10 klasėse – 45 min.

9. Pamokų laikas

Pamoka Laikas
1 800 – 845
2 855 – 940
3 950 – 1035
4 1100 – 1145
5 1205 – 1250
6 1300 – 1345
7 1355 – 1440
8 1450 – 1535

 

10. Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas trimestrais (direktoriaus 2016-06-14 įsakymas Nr. V-76, Centro tarybos posėdžio protokolas Nr. S–03, 2016-05-11).

11. Mokslo metai skirstomi trimestrais:

Klasės I trimestras II trimestras III trimestras
5 2016-09-01 – 2016-11-30 2016-12-01 – 2017-02-28 2017-03-01 – 2017-05-30
6-8 016-09-01 – 2016-11-30 2016-12-01 – 2017-02-28 2017-03-01 – 2017-06-02
10 016-09-01 – 2016-11-30 2016-12-01 – 2017-02-28 2017-03-01 – 2017-06-02

 

12. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 5-8, 10 klasės 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 5-8, 10 klasės 2016-12-27 2017-01-06
Pavasario (Velykų) 5-8, 10 klasės 2017-04-10 2017-04-14
Papildomos
5 klasės
2016-12-22
2017-02-13
2017-04-03
2016-12-23
2017-02-15
2017-04-07
Žiemos
5-8, 10 klasės
2017-02-17 2016-02-17
Vasaros 5 klasės
6-8, 10 klasės
2017-05-31
2017-06-05
2017-08-31
2017-08-31

 

13. Papildomų atostogų laikas nustatomas pritarus mokyklos tarybai.

14. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai į mokyklą gali nevykti 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

15.Jei oro temperatūra mokyklos sporto salėje yra žemesnė nei numatyta Higienos normos 21:2011 reikalavimuose (15–17 °C), kūno kultūros pamokas mokytojai veda kūno kultūros teorijos klasėje ar kitose mokyklos patalpose.

Skip to content