PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

(išrašas iš 2016–2017 m. m. ugdymo plano)

1. 2016–2017 mokslo metų mokyklos ugdymo planas reglamentuoja mokyklos pradinio, pagrindinio ir individualizuoto ugdymo programų bei neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. Mokyklos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2015–2017 metų bendruoju pradinio ugdymo programos ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459 ir 2015 – 2017 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457.

2. Mokyklos ugdymo plano 2016–2017 m. m. kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės – mokytojų, mokinių ir jų tėvų – susitarimais ir demokratinėmis nuostatomis bei atsižvelgiant į mokyklai skirtas Mokinio krepšelio lėšas.

3. Ugdymo plano tikslai:

3.1. įgyvendinti pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programas, akcentuojant mokinių kompetencijų ugdymą, dalykinę integraciją, ugdymo diferencijavimą ir individualizavimą;
3.2. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo (si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

4. Ugdymo plano uždaviniai:

4.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti;
4.2. kryptingai planuojant ugdymo procesą mokykloje atsižvelgti į mokinių mokymosi poreikius;
4.3. numatyti gaires kuriant palankią mokymuisi aplinką.

5. Pagrindinės Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos centro 2016–2017 m. m. ugdymo plano sąvokos:

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais.
Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.
Laikinoji grupė – mokinių grupė, sudaryta dalykui diferencijuotai mokytis ar/ir mokymosi pagalbai teikti.
Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinių žinioms, gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.
Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.
Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

I. Ugdymo proceso organizavimo trukmė

6. 2016–2017 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai konkrečiai amžiaus grupei:

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
pradžia pabaiga
1 – 4 2016-09-01 2017-05-30 32

 

7. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

8. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma; pamokos trukmė: 1-je klasėje – 35 min., 2–8, 10 klasėse – 45 min.

9. Pamokų laikas

Pamoka Laikas
1 800 – 845
2 855 – 940
3 950 – 1035
4 1055 – 1140
5 1205 – 1250
6 1300 – 1345
7 1355 – 1440

 

10. Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas trimestrais (direktoriaus 2016-06-04 įsakymas Nr. V-76, Centro tarybos posėdžio protokolas Nr. S–03, 2016-05-11).

11. Mokslo metai skirstomi trimestrais:

Klasės I trimestras II trimestras III trimestras
1–4 201-09-01 – 2015-11-30 2015-12-01 – 2016-02-29 2016-03-01 – 2016-05-31

 

12. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 1-4 klasės 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 1-4 klasės 2016-12-27 2017-01-06
Pavasario (Velykų) 1-4 klasės 2017-04-10 2017-04-14
Papildomos
1-4 klasės
2016-12-22
2017-02-13
2017-04-03
2016-12-23
2017-02-15
2017-04-07
Vasaros 1-4 klasės 2017-05-31 2016-08-31

 

13. Papildomų atostogų laikas nustatomas pritarus Centro tarybai.

14. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai į mokyklą gali nevykti 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

II. Mokyklos ugdymo turinio formavimas ir įgyvendinimas. Ugdymo plano rengimas

97. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Pradinio ugdymo bendrąją programą.
98. Dorinio ugdymo organizavimas:
98.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės religinės bendruomenės tikybą;
98.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų (globėjų, rūpintojų ) parašytą prašymą.
99. Užsienio kalbos mokymo organizavimas:
99.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais;
99.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų Europos kalbų (anglų arba vokiečių kalbos);
99.3. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę;
99.4. klasės į grupes mokant užsienio kalbos nedalijamos.
100. Lietuvių kalbos ugdymas:
100.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus skaitymo, kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos integruojant su kitais mokomaisiais dalykais ir neformaliojo ugdymo programomis, panaudojant užduotis kalbai ir mąstymui ugdyti, parengtas lietuvių kalbos mokytojų, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus;
100.2. lietuvių kalbos ugdymui 1-ose klasėse skiriama 8 valandos, 2-ose – 7 valandos, 3–4 klasėse – 7 valandos.
101. Matematinis ugdymas:
101.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių tyrimų TIMSS rezultatais ir rekomendacijomis;
101.2. siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų ir skatinant mokinių motyvaciją, matematikos pamokose naudojamos informacinės komunikacinės priemonės;
101.3. matematiniam ugdymui 1-ose ir 3-ose klasėse skiriama 5 pamokos, 2-ose ir 4-ose klasėse – 4 matematikos pamokos.
102. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:
102.1. gamtamoksliniai gebėjimai ugdyti 1/4 skiriamo laiko skirta organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje natūralioje aplinkoje;
102.2. pasaulio pažinimo pamokoms 1–4 klasėse skiriamos 2 valandos.
103. Kūno kultūros ugdymo organizavimas:
103.1. viena kūno kultūros pamoka per savaitę 1-ose ir 3–4 klasėse skiriama šokiui;
103.2. kūno kultūrai skiriant 2 pamokas per savaitę, sudaromos sąlygos mokiniams ne mažiau kaip vieną valandą per savaitę lankyti aktyvaus judėjimo užsiėmimus mokykloje ar kitoje neformaliojo švietimo įstaigoje;
103.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;
103.4. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje.
104. Meninis ugdymas:
104.1. mokykloje organizuojamas kryptingas meninis (dailės) ugdymas 1–4 klasių mokiniams, skiriant papildomą valandą iš mokyklos nuožiūra skiriamų valandų:
104.1.1. dailės ugdymas mokykloje vykdomas mokytojo specialisto (dailės mokytojos),
104.1.2. kryptingo dailės ugdymo programa rengiama dailės mokytojos, aprobuojama Jungtinėje mokytojų metodinėje grupėje ir tvirtinama mokyklos direktorės.
104.2. dailės ir technologijų ugdymui 1–4 klasės skiriama 2 valandos per mokslo metus;
104.3. muzikos ugdymui 1–4 klasėse skiriama 2 valandos per mokslo metus.
105. Mokinių atleidimas nuo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (jų dalies) lankymo:
105.1. mokiniai, besimokantys sporto, menų mokyklose, sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose, gali būti atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jiems numatomas šių dalykų mokymosi pasiekimų įskaitymas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
105.2. mokiniai, besimokantys pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, atleidžiami nuo atitinkamo dalyko pamokų (ar jų dalies) lankymo mokyklos direktorės įsakymu;
105.3. mokiniai, atleisti nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų, pagal tvarkaraštį turintys to dalyko pirmą ar paskutinę pamoką, pamokoje gali nedalyvauti. Jei pamokos vyksta kitu metu, mokiniams sudaromos sąlygos saugiai dirbti skaitykloje, informacinių technologijų kabinete ar ilsėtis.

Skip to content