Atnaujinta:   2020-5-21

Mokykloje, teikiant mokiniams pagalbą (dėl ligos, mokyklos nelankymo dėl kitų priežasčių), organizuojamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį, suderintą su mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui. Tvarkaraštyje numatomas dalykas, mokytojas, konsultacijos vieta ir laikas.

Ilgalaikės konsultacijos, skirtos suteikti pagalbą mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi, organizuojamos kiekvieną savaitę ketvirtadieniais 7-os pamokos metu. Trumpalaikės konsultacijos skiriamos pagal mokinio poreikį, susitarus su dalyko mokytoju ir suderinus laiką ir vietą.

Mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens (trimestro pabaigoje), direktorės įsakymu sudaroma mokytojų darbo grupė, kuri parengia dalyko programą spragoms likviduoti ir konsultacijų tvarkaraštį ir informuoja tėvus apie pagalbos teikimą pasirašytinai. Direktorės pavaduotoja ugdymui yra informuojama apie pasiektus rezultatus, rezultatai aptariami dėstančių mokytojų mobiliųjų grupių susirinkimuose.

Vaiko gerovės komisijoje nuolat aptariamas ir užtikrinamas švietimo pagalbos prieinamumas specialiųjų poreikių mokiniams. Jiems pagalba suteikiama specialiųjų pratybų metu, kurias veda pagalbos mokiniui specialistai arba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą.

Skip to content