Atnaujinta:   2022-6-15

Mokinių priėmimas

Priėmimas į mokyklą  bus vykdomas pagal „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše“ nurodytus kriterijus.

Dokumentai priimami:

Nuo 2022 m. kovo mėn. 15 d. elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą  https://imokykla.kaunas.lt  paduoti prašymus  mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Iš kitų savivaldybių prašymus galės pateikti atvykę į mokyklos raštinę  arba el. paštu rastine@brazdzionis.lt arba kreiptis telefonu:

Partizanų g. 22 , (8 37) 31 20 04
Radvilėnų pl. 7 , (8 37) 33 18 61

Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje arba el. paštu rastine@brazdzionis.lt arba kreiptis telefonu:

Partizanų g. 22 , (8 37) 31 20 04
Radvilėnų pl. 7 , (8 37) 33 18 61

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios  vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Reikalingi dokumentai:

Prašymas, pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt , arba mokykloje (tuo atveju Su savimi prašome turėti asmens dokumentą). 

Partizanų g. 22 , (8 37) 31 20 04
Radvilėnų pl. 7 , (8 37) 33 18 61

Likusius dokumentus reikės pristatyti, kai gausite pranešimą, kad vaikas priimtas į mokyklą.

Šie dokumentai yra:

Vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija.
Pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027) iki rugsėjo 15 d.  Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda 4 klasių įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą).

Nuotrauka el. formatu dėl mokinio pažymėjimo 

Priėmimo į laisvas vietas sąlygos:

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

Informacija apie sutartis:

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi. Mokymo sutartys sudaromos tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai ir visiškai sukomplektuotos klasės.

Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) ir tėvų (globėjų) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio, pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies) programą.

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

Šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ar pratęsta pasikeitus įstatymams, palikus mokinį kartoti kursą, nustačius specialiuosius poreikius.

Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jei mokinys piktybiškai nevykdo mokyklos darbo tvarkos taisyklių), pasiūlant kitą mokymosi įstaigą. Apie tai pranešama kitai pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Tėvai negali vienašališkai (be pateisinamos priežasties) nutraukti sutartį. Apie sutarties nutraukimą (esant pateisinamai priežasčiai) jie privalo pranešti kitai sutarties pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Ginčai dėl sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais –LR įstatymų nustatyta tvarka.

Tėvų apeliacijų teikimas:

Tėvai gali raštu pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui.

Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per  14 kalendorinių dienų.

Raštinės darbo laikas : pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 12.00 val., 12.30 – 16.30 val.
penktadieniais – 8.00–12.00 val., 12.30–15.00 val.

Raštinės telefonai:

Partizanų g. 22 , (8 37) 31 20 04
Radvilėnų pl. 7 , (8 37) 33 18 61

Mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis:

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės)